KALENDARIUM


strona główna

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Z HISTORII MIEJSCOWOŚCI 1

1250

- teren przyszłej wsi Nebrowo wchodzi w skład dominium biskupstwa pomezańskiego

 1285

- prawdopodobny rok założenia Nebrowa przez Fryderyka z Nawry (Neber)

XIV w.

- początek prac nad wznoszeniem wału przeciwpowodziowego

1375

- sołtysem jest Johann von Nebrau

1395

- powódź spowodowana wylewem rzeki

1396

- wzmianka o proboszczu Nebrowa, Mikołaju

1399

- katastrofa promu podczas przeprawy Nebrowian i mieszkańców okolicznych wsi na odpust do Nowego

1427

- powódź spowodowana wylewem rzeki

1435

- stacjonowanie w Nebrowie wojsk krzyżackich, broniących przed ewentualnym atakiem husytów

1445

- wzmianka o proboszczu Nebrowa, Konradzie Bitschin

1543

- powódź spowodowana wylewem rzeki

- sprzedaż sołectwa nebrowskiego Simonowi Kuschowi

1547

 

- książę Albrecht darowuje sołectwo wraz z mieszkańcami Simonowi Kuschowi

- starania o odnowienie parafii w Nebrowie

l. 70. XVI w.

- Nebrowo dzierżawi gdański rzeźnik za 700 marek i 1 wołu

od 1575

- osiedlanie się mennonitów – Olędrów

1580

- starania o pozwolenie na budowę świątyni i przydzielenie proboszcza

- 41 łanów z 43 należących do sołectwa, zostało wydzierżawionych miejscowym chłopom na 30 lat, 2 łany otrzymał kościół

- proboszczem został Paul Streit

1586

- starania władz kościoła o wzniesienie budynku szkolnego w Nebrowie

1590

- wzniesienie nowej świątyni protestanckiej

1608

- pierwsza wzmianka o wsiach należących do parafii: Nebrowo, Wiśliny, Kaniczki, Glina, Rusinowo, Bronisławowo, Keilhof i Okrągła Łąka.

1611

- śmierć pierwszego wzmiankowanego nauczyciela, Martina Winklera

 1624

- 11 VII - pożar kościoła i budynku parafialnego (spłonęła księga ślubów i zgonów)

- wyodrębnienie się Nebrowa Małego

1625

- odbudowa świątyni (drewniana)

1627

- epidemia zarazy dziesiątkującej ludność

-  budowa specjalnego domu dla zarażonych

1628

- wojska polskie złupiły Nebrowo i okoliczne wsie

1629

- złupienie Nebrowa przez wojska szwedzkie Gustawa Adolfa

1630

- karczmarz Michael Helwig otrzymał prawo warzenia i sprzedaży piwa oraz prowadzenia zajazdu dla podróżnych

- szczytowy okres napływu ludności niemieckiej z pn.-zach. Rzeszy i Pomorza

1632

- kupiec Andreas Lau nabył prawo wolnego handlu i sprzedaży alkoholu

1637

- kwaterowanie wojsk pruskich

1638 i 1655

- epidemia zarazy dziesiątkującej ludność

1657

- kwaterowanie wojsk pruskich

1663

- przemarsz wojsk pruskich przez Nebrowo na Śląsk

1665

- przemarsz wojsk pruskich przez Nebrowo na Śląsk

1669

- w Nebrowie gości książę pruski, Fryderyk Wilhelm

1672

- roboty naprawcze wału przeciwpowodziowego

1686

- rozbudowa budynku szkolnego (drugiego z kolei na działce między kościołem a posiadłością Andreasa Lau)

1689

- odlanie dzwonu kościelnego, istniejącego do dziś

1697 - 1710

- istnienie trzeciego kramu w Nebrowie, należącego do kościoła

1707

- stacjonowanie oddziałów wojsk szwedzkich

1713

- Nebrowo staje się siedzibą urzędnika wałowego odpowiedzialnego za południowy odcinek Doliny Kwidzyńskiej

przed 1743

- starania u króla Fryderyka Wilhelma I o pomoc w budowie nowej świątyni

1743

- budowa plebanii i budynków gospodarczych

1747

- ukończenie budowy kościoła (bezstylowy)

1752

- nowy pomiar gruntów przez mierniczego Scharlocka (23 łany i 26 mórg, 13 chłopów)

do 1754

- w Nebrowie istnieje najważniejsza na Żuławie Kwidzyńskiej przeprawa przez Wisłę strzeżona przez garnizon i szlak pocztowy

1757

- wybudowanie i wyposażenie strażnicy wałowej

- wybudowanie nowej szkoły

1783

- wprowadzenie nowych przepisów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej

1788

- nadanie prawa dożywotniego użytkowania ziemi nebrowskim chłopom (23 gospodarstwa)

1799

- odkrycie fundamentów pierwszego kościoła na miejscu starego cmentarza na granicy Wielkiego i Małego Nebrowa

1804

- budowa najstarszego, zachowanego do dziś, domu podcieniowego w Kaniczkach

1848

- 28 I - nowa ustawa o ochronie wałów i powołanie związków wałowych

1889

- utworzenie w Nebrowie Związku Wojennego

koniec XIX w.

- założenie prywatnej szkoły Magdaleny i Marty Siebert

1901

- 28 IX - uruchomienie kolei wąskotorowej Rusinowo – Mareza - kujel

1908

- pożar wiatraka na granicy Wielkiego i Małego Nebrowa i wybudowanie na jego miejscu młyna parowego

1916/17

- rozwiązanie prywatnej szkoły sióstr Siebert, utworzenie pensjonatu dla uczniów

l. 20 XX w.

- elektryfikacja Nebrowa Wielkiego

1920

- 11 VII - plebiscyt w Nebrowie - wieś pozostaje w Prusach

1921

- zamknięcie pensjonatu dla uczniów

1923-45

- funkcjonowanie prywatnej szkoły średniej Gertrudy Lűttke

1922

- Gerhard Wegener założył prywatną praktykę lekarską

1925

- wybudowanie domu, w którym Gerhard Wegener prowadził prywatną praktykę lekarską

1928

- wybudowanie kościoła neobarokowego dla 9 rodzin katolickich

1930

- powołanie ostatniego nauczyciela szkoły publicznej, Willi’ego Naubereit’a

1933

- utworzenie Ojczystego Związku Kobiet

1934

- zdobycie przez Nebrowo tytułu wzorowej wsi

1935

- Herbert Lange założył prywatną praktykę stomatologiczną

1945

- 22 I - ewakuacja mieszkańców przez mosty lodowe na Wiśle przed zbliżającym się frontem

- 28 I - zajęcie Nebrowa przez Armię Czerwoną

- 18 V - powstanie Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim, która mieści się w budynku późniejszego ośrodka zdrowia, Gwidon Wojakowski pierwszym nauczycielem

- 24 VI - wizyta w szkole inspektora szkolnego

- 7 VII - utworzenie w Nebrowie Wielkim gminy wiejskiej pod przewodnictwem wójta Franciszka Kocznura i zmiana nazwy wsi na Brzegi

- założenie spółdzielni Samopomoc Chłopska

1946

- przejęcie zboru protestanckiego przez kościół katolicki

1947

- utworzenie w Nebrowie ekspozytury parafii Trójcy Przenajświętszej w Kwidzynie

- powrót do niemieckiej wersji nazwy wsi – Nebrowo Wielkie

- założenie pierwszej organizacji szkolnej – PCK

- grudzień – prawdopodobna przerwa w zajęciach spowodowana brakiem nauczyciela po nagłym odejściu Gwidona Wojakowskiego, trwająca do następnego roku

1948

- pomieszczenia szkolne zostały zajęte przez ośrodek zdrowia

- powstanie izby porodowej

- radiofonizacja szkoły w Nebrowie Wielkim

l. 50 XX w.

- modernizacja budynku szkolnego, liczba izb lekcyjnych wzrosła do 3, rozpoczęcie działalności SKO

1950

- zniesienie stanowisk wójtów

1954

- 5 XII - pierwsze wybory do Gromadzkiej Rady Narodowej, przewodniczącym został Antoni Królikowski

1957

- 22 III - zgoda Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego na lokalizację budowy nowej szkoły

- 1 IX - rozszerzenie stopnia organizacyjnego szkoły do 6 klas i 3 nauczycieli

- 1 X - rozszerzenie stopnia organizacyjnego szkoły do 7 klas i 4 nauczycieli

- kolejna modernizacja szkoły, uruchomienie 4 izby lekcyjnej

1958

- podporządkowanie szkół Inspektoratom Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kwidzynie

- 2 II – wybory do Gromadzkiej Rady Narodowej, przewodniczącym został Jan Kwiatkowski

- zainicjowanie działalności Towarzystwa Budowy Szkół

 1959

- 1 IX - otwarcie nowego budynku szkolnego w Nebrowie Wielkim

- utworzenie przedszkola w starym budynku szkoły

1961

- 16 IV – wybory do Sejmu i Gromadzkiej Rady Narodowej, przewodniczącym obrano Romana Domozycha

- 21 V - wojewódzkie obchody Święta Ludowego w Nebrowie

- wrzesień - wystąpienie paniki wojennej spowodowanej niepewną sytuacją międzynarodową, masowe wykupywanie produktów spożywczych

- grudzień – zakupienie ze składek rodziców i funduszy wydziału oświaty telewizora dla szkoły (pierwszy we wsi)

1962

- 20 IV – formalne utworzenie parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Nebrowie Wielkim

- zakup ze składek ludności pierwszego telewizora do gromadzkiej świetlicy

1963

- wybudowanie lecznicy dla zwierząt oraz agronomówki

1964

- 2 II - oddanie do użytku wodociągu

1965

- 30 V – wybory do Sejmu i Gromadzkiej Rady Narodowej, przewodniczącym został Roman Domozych

1966

- nagroda ministra kultury w konkursie Złoty Kłos 1966 - telewizor marki Topaz – dla świetlicy wiejskiej w Nebrowie Wielkim

 

- 1 IX - wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej

- podjęcie szeregu inwestycji w czynie społecznym dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego: położenie chodnika, założenie oświetlenia ulicy, rozpoczęcie budowy zielonej świetlicy

1967

- utworzenie w Nebrowie filii Państwowego Ośrodka Maszynowego

- zajęcie wysokiego miejsca w województwie i uzyskanie nagrody ministra kultury i sztuki w wysokości 7 000 zł w konkursie Wieś bliżej teatru przez nebrowski Klub Ruchu

- I miejscem i Puchar Zarządu Powiatowego ZMW w konkursie o miano najlepszego klubu Ruchu

1968

- wzniesienie w czynie społecznym remizy strażackiej

1969

- 1VI - wybory do sejmu i Gromadzkiej Rady Narodowej, przewodniczącym został Stanisław Gałczyński

1970

- zwycięstwo gromady Nebrowo Wielkie w turnieju Gromad o Puchar Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej (Nebrowo Wielkie – Gardeja 42:27)

1972

- zajęcie przez Nebrowo Wielkie I miejsca w powiatowym konkursie estetyzacji i higienizacji wsi (położenie chodnika, oświetlenie miejscowości), nagroda w wysokości 12 000 zł przeznaczona była na wykonanie ogrodzenia zielonej świetlicy

1973

- 1 I - rozwiązanie gromady w Nebrowie, włączenie wsi do gminy Sadlinki

- 1 II - założenie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Nebrowie Wielkim

- 9 XII – pierwsze wybory do Gminnej Rady Narodowej

1978

- początek remontu budynku przedszkola, dobudowa piętra

l. 80 XX w.

- zlikwidowanie klubu Ruchu i kawiarni, rozpad GS-u

1983

- 23 IX – powstanie Komitetu Rozbudowy Szkoły

- ostatnia w historii akcja zbierania stonki przez uczniów na polach Spółdzielni Produkcyjnej Nebrowianka

1984

- wiosna - podjęcie decyzji o rozbudowie szkoły w czynie społecznym na zebraniach społeczności wiejskich, wyłonienie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły

- 17 V - rozpoczęcie prac budowlanych przy rozbudowie szkoły

1986

- 1 IX - inauguracja zajęć w nowej części szkoły

- 11 XII - ukazanie się reportażu z rozbudowy szkoły w głównym wydaniu Dziennika Telewizyjnego

 1987

- koniec roku - zamknięcie kolejki wąskotorowej

1988

- 22 XI - wizyta wiceprzewodniczącego Rady Państwa w związku z rozbudową szkoły

l. 90 XX w.

- zlikwidowanie poczty, ośrodka zdrowia, przedszkola, biblioteki publicznej, sprywatyzowanie i upadek młyna, rozpoczęcie budowy i upadek oczyszczalni ścieków

1990

- 1 IX - wprowadzenie nauki religii do szkół, zawieszenie krzyży w klasach

1992

- dobudowa do sali gimnastycznej pomieszczeń magazynowych i pomieszczenia na centralę telefoniczną

- rozpoczęcie telefonizacji wsi

1992 - 1993

- seria kradzieży sprzętu audiowizualnego, organów elektronicznych, komputera

1. Jolanta Obód, Piotr Obód, Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim w latach 1945 - 1995. Rys historyczny placówki na tle dziejów miejscowości, Kwidzyn 2005

strona główna